Проект 'Сън ли съм или ме има' - ДМСГД 'Св. Иван Рилски', гр. София

От 01.10.2013г., проект "Сън ли съм или ме има " се осъществява на територията на ДМСГД "Св. Иван Рислки" в гр. София. След затварянето на ДМСГД "Св. Параскева" и успешно приключилият там проект , по желание на директора и нашето такова , услугата и дейностите се преместват в ДМСГД "Св. Иван Рислки". Подписан е договор между институцията и ДБМ за период, в който ние ще можем да осигуряваме финансиране. В ДМСГД "Св. Иван Рислки" са настанени 70 деца, от които половината са с увреждания. Специалният педагог Росица Лазова ще работи с част от тези деца. Тя към момента е единственият назначен от нас човек, който  поема работата с новите деца. Дейностите ни в ДМСГД "Св. Иван Рилски" не се променят и остават същите като тези през последните 3 год. в ДМСГД " Св. Параскева.

Информация за приключилия проект в ДМСГД "Света Параскева" :http://www.fdbm.org/bg/projects_article_4.html

Осигурявайки допълнителен и специализиран  персонал в ДМСГД 'Св. Иван Рилски' даваме шанс на децата настанени за отглеждане там да достигнат нивото на развитие на своите връстници растящи в семейна среда. 

Дарете на сметките на фондацията или изпратете SMS на кратък номер 17 777 с текст DMS GRIJA, за да има повече детски усмивки, като укажете за какво да се използват средствата!

Повече за единен дарителски номер можете да намерите тук: http://dmsbg.com/index.php?page=4&spage=1&item=419&p=0

За да продължаваме да осъществяваме проекта са необходими 40 000 лв. годишно. Дарете на сметката на фондацията за  да има все  повече детски усмивки, като укажете за какво да се използват средствата.

Първа Инвестиционна Банка
BIC:  FINVBGSF
IBAN:      BG15FINV91501200148846
"Движение на българските майки" за ДМСГД "Св. Иван Рилски" 

По традиция проектът се финансира от средствата, събрани от Коледните благотворителни базари, организирани от фондация ДБМ-София. Средствата обаче са недостатъчни и призоваваме към включване в кампанията DMS GRIJA на номер 17 777, за да продължава да е възможно изпълнението на проекта.

Събраната сума от тазгодишния базар, проведен в Мол София, е 2150 лв. http://www.fdbm.org/en/news_article_92.html

----------------------------------------------------------------

Проект за подпомагане на Дом за Медико Социални Грижи за Деца от 0 до 3 години

 „Св. Иван Рилски”- гр. София

Кои са причините да създадем проекта?

·    Според изследване направено в България, всеки ден прекаран от дете в институция, забавя развитието му и натрупва у него дефицити, които трудно биха могли да бъдат преодолени.

·    Децата, отглеждани в нормална семейна среда получават своята индивидуалност, обич, подкрепа и разбиране. Децата настанени в институция, получават три пъти на ден топла храна и шоколади за Коледа....те не знаят какво е майчина ласка...

·    Основните проблеми на децата, които се отглеждат в институции се определят от големия брой деца и организацията на работа, която не позволява индивидуална грижа, съобразена с нуждите на децата. Децата в институции се отглеждат групово и няма индивидуални планове за тяхното бъдеще.

·    ДМСГД „Св. Иван Рилски” и Фондация „Движение на българските майки”  работят съвместно от октомври 2013 г. след успешното приключване на проекта с ДМСГД „Света Параскева“  за осигуряване уюта на децата, за подобряване на материалната база и за преодоляване на изолацията, в която живеят децата.

·    Персонала в дома е недостатъчен, за да могат децата да получават нужното внимание, грижи, добро физическо и психическо здраве, емоционална подкрепа и среда, близка до семейната.

·    Липсата на достатъчно квалифициран персонал за работа с децата с увреждания, които са настанени в дома, води до задълбочаване на последиците от уврежданията и шанса те да бъдат социализирани, осиновени или настанени в приемни семейства е почти нулев.

Как се осъществява проекта?

·    Фондация „Движение на българските майки” осигурява един специален педагог, който всеки ден по четири часа работи с децата с увреждания в дома, обучава ги, извършва ежедневна рехабилитация с тях, следи за нуждите им и отчита ефективността от своята дейност и техния напредък заедно със социалния педагог на дома.

·    Осигурени са и трима помощник – възпитатели, които да подпомагат персонала в ежедневните грижи за децата – храна, тоалет, създаване на определени хигиенни навици, игри, занимания, придружават децата при нужда в болнични заведения, организират им извеждания от дома на разходки, театър и забавления.

Какви са целите на проекта?

·   Децата, оставени за отглеждане в институции, се развиват по-бавно физически и психически в сравнение с връстниците си, растящи в семейна среда. Проектът съдейства за по-доброто развитие на тези деца, които заради социалната си изолация илипсата на човешки ресурси,нямат достатъчно предразполагащи условия.

·   Една от основните цели на проекта е развитието на определени деца със специфични проблеми към по-добра интеграция сред другите деца на тяхната възраст.

·   Отглеждането и възпитанието на децата е сложна, трудна и много отговорна дейност. Емоционаленият контакт с децата е важен фактор за тяхното цялостно развитие. Те се нуждаят от обич, имат силна потребност от това да се чувстват безусловно и безрезервно обичани. Спестените ласки, неуважението и незачитането на индивидуалността на детето, на неговата потребност да се чувства ценно и значимо за близките си, води до понижена самооценка и предпоставка за множество проблеми в по-нататъшното му развитие. Чрез осигуряване на помощен персонал и хора, които да бъдат значим възрастен за всяко дете индивидуално, ние искаме да променим това. Ние искаме, всяко дете, да получи своето право на обич и подкрепа.

·   Децата, настанени в ДМСГД „Св. Иван Рилски” да могат да получат естествени и адекватни условия на отглеждане, възпитание и внимание, посредством връзката дете – възрастен, възрастен – дете.