Проект “ДАРИ ОБЯД” - гр. Пазарджик

През месец октомври стартира най-новият Проект на фондация Движение на българските майки - Пазарджик “ДАРИ ОБЯД”.
За първи път, проект на ДБМ - Пазарджик е насочен в полза на деца, които не са настанени в Институции или Приемни семейства.
Ние, екипът на ДБМ- звено Пазарджик, през годините, трупайки опит, се сблъскахме с много лични казуси и ситуации, при които деца растейки в родното си семейство, поради социални и/или икономически причини, срещаха необходимост да им се подаде ръка.
През годините разбрахме, че децата от Институции, за които държавата ни се грижи да покрие режийните им разходи (храна; топла и уютна, близка до семейната среда; дрехи; консумативи), имат нужда предимно от ласка, от прегръдка, от приятел дори.. В същото време, се срещат и такива деца, които се радват на майчина подкрепа, на бащино рамо, които растат в родното си семейство, но оцеляват на ръба на нищетата.
Да, случва се и в много семейства да има лични трагедии . През годините сте чели за наши инициативи именно насочени в полза на “семейства в неравностойно положение”: самотен татко с три момчета; многодетна мама; нашите близнаци Васил и Василена..и др.
Затова, този път решихме да вложим сърцето си, силите си и средства именно в подкрепа на такива деца. Деца, които се отглеждат в семейна среда, които са в училищна възраст, посещават редовно учебни занятия, на целодневно обучение са, имат успехи в училище, но са в неравностойно положение: полу-сирак, дете от многодетно семейство и т.н.
През октомври месец стартирахме проекта си за учебната 2016/2017г. “ДАРИ ОБЯД”.
Проекта се реализира от Фондация „Движение на българските майки” - звено Пазарджик
Проект „ДАРИ ОБЯД“ – осигуряване на ученически обяд на деца, учащи в:
Бенефициенти: Начално Училище "Васил Левски" - Пазарджик - двама ученици; Начално Училище "Васил Друмев"- Пазарджик - двама ученици; и ученическа закуска на деца, учащи в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-с. Ивайло - 8 ученици.
Срок: проектът обхваща учебната 2016г-2017г. както следва: октомври, ноември, декември 2016г., януари, февруари, март, април, май, юни 2017г. Описание на проекта: Осигуряване на училищен обяд на ученици на целодневна форма на обучение , учащи в: НУ "Васил Левски"-Пазарджик - двама ученици; НУ"Васил Друмев"-Пазарджик - двама ученици; и на училищни закуски на 8 деца, учащи в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-с.Ивайло. Педагогическите съвети към съответните учебни заведения избират и определят бенефициентите по проекта "Дари Обяд". Подборът става след попълнени анкетни карти и предложени от класните ръководители на ученици, отговарящи на изискванията, посочени в АНКЕТНА КАРТА-ДЕКЛАРАЦИЯ, изготвена от ДБМ. ДБМ има право по всяко време да прекрати проекта за конкретен ученик, който вече не отговаря на изисканите критерии, показал е слаб успех, лоша дисциплина, не посещава редовно училище, извършвал е противообществени прояви в периода, в който е част от програмата.
Цели: Да се осигури на деца в неравностойно положение пълноценен обяд при целодневно обучение (посещение на занималня) в училищата НУ "Васил Левски" и НУ "Васил Друмев" - Пазарджик, както и да се осигури ученическа закуска на ученици в неравностойно социално положение, непопадащи в други проекти за безплатна закуска, учащи в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-с.Ивайло
Финансиране: проектът се финансира със средства, събрани от Благотворителни базари на ДБМ-Пазарджик
Стойност на проекта за учебната 2016г-2017г (приблизителна суми): НУ "Васил Левски" - 620лв. НУ "Васил Друмев" - 620лв ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 620лв. Обща приблизителна стойност на проекта: 1860лв. (сумите са приблизителни, заради непланирани почивни дни, като “дървена ваканция”, избори и др.)
Партньори по проекта: ПАРТНЬОР I 1.ДБМ-звено Пазарджик - организира изпълнението на проекта за учебната 2016-2017г., като осигурява финансирането му, осигурява хора, ангажирани с доброволческата дейност по проекта; сътрудничи при разпространението на информация за проекта;
ПАРТНЬОР II 1. НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - Пазарджик ( с директор г-жа Каталина Спасова) - Определя чрез педагогически съвет ДВАМА бенефициенти по проекта, след попълнени анкетни карти и предложени от класните ръководители на ученици, отговарящи на изискванията посочени в АНКЕТНА КАРТА (която е неделима част от Споразумението). - Избира и осигурява доставчика на обяд ( ХАШЪМОВ ЕООД ) на двамата избрани ученици, като обядът не трябва да надвишава стойността - 2лв./ за 1 ученик/за ден - Съдейства за издаването на необходимите документи за получените парични средства, необходими за закупуването на ученически обяд. Отговорник от страна на ДБМ: Нели Манчева
2. НУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" - Пазарджик (с директор г-жа Илиана Чалъкова) - Определя чрез педагогически съвет ДВАМА бенефициенти по проекта, след попълнени анкетни карти и предложени от класните ръководители на ученици, отговарящи на изискванията посочени в АНКЕТНА КАРТА (която е неделима част от Споразумението). - Избира и осигурява доставчика на обяд (ЕТ “КРЕДО-96- Божидар Дойков”) на двамата избрани ученици, като обядът не трябва да надвишава стойността - 2лв./за 1 ученик/за ден - Съдейства за издаването на необходимите документи за получените парични средства, необходими за закупуването на ученически обяд.
Отговорник от страна на ДБМ: Боряна Минчева
3. ОУ "Св.Св. Кирил и Методй" - с.Ивайло (с директор г-жа Ивана Пепечкова) - Определя чрез педагогически съвет 8 бенефициента по проекта, след попълнени анкетни карти и предложени от класните ръководители на ученици, отговарящи на изискванията посочени в АНКЕТНА КАРТА (която е неделима част от Споразумението). - Избира и осигурява доставчика на ЗАКУСКА ( “АНГЕЛ МОЛЛОВ - 2007” ЕООД) на избраните ученици, като закуската не трябва да надвишава стойността - 2,50лв./ за 1 ученик/за седмица - Съдейства за издаването на необходимите документи за получените парични средства, необходими за закупуването на ученически закуски.
Отговорник от страна на ДБМ: Гергана Николова
 
Критериите, поради които сме се спрели на конкретните училища са:
- Начално училище с целодневна форма на обучение; - Основно училище със засилен брой на ученици в неравностойно положение; - Училищата имат подписани договори с доставчици на училищен обяд/ закуски; - Училищата са били партньори през годините, в различни акции и инициативи на ДБМ-звено Пазарджик, като са осъществявали съвместна благотворителна дейност, ангажираща безвъзмездно, както учители от конкретните училища, така и ученици и родители, в полза на деца от Институции и Приемни деца.
 
Дата: 30.09. 2016г. Ф „Движение на българските майки” – звено Пазарджик